Baranyi Tibor Imre Baranyi Tibor Imre Baranyi Tibor Imre Baranyi Tibor Imre Baranyi Tibor Imre Baranyi Tibor Imre Baranyi Tibor Imre Baranyi Tibor Imre Baranyi Tibor Imre Baranyi Tibor Imre Baranyi Tibor Imre Baranyi Tibor Imre Baranyi Tibor Imre Baranyi Tibor Imre Baranyi Tibor Imre Baranyi Tibor Imre Baranyi Tibor Imre Baranyi Tibor Imre Baranyi Tibor Imre 


 Baranyi Tibor Imre


Magyar gondolkozó, író, műfordító és szerkesztő, a magyarországi tradicionális iskola egyik legismertebb képviselője. A Kvintesszencia Kiadó alapítója, vezetője. Az ősi szellemi hagyományok alapelvei és szerteágazó alkalmazásai (például praxeológia, vallástudomány, magyarságtan, kozmológia, nemzetstratégia stb.) tekintetében számos megvilágító erejű tanulmány szerzője. Az Attilla Király Akadémia alapító-rektora, a Last Exit Szellemi Műhely főelőadója. Előadásai a hagyományos és vallási szemléletmód átadása révén döntően a társadalom és az ember szellemi felemelésére irányulnak. Megjelent művei: "Fejlődő létrontás és örök Hagyomány" (2005) a jelenkori nyugati civilizáció hagyományellenes alapjainak feltárása mellett az ősi szellemi hagyományok örökérvényű ideái felé orientálja az olvasót. A "Hagyomány és magyarság" (2011) kifejezetten a magyarsághoz kapcsolódó tanulmányainak gyűjteménye: magyarságtan - hagyományos alapelvek fényében.

 

   Írások / Writings 

 

 Könyvek / Books

 Fejlődő létrontás és örök Hagyomány >>>   

/ Progressing Corruption of Existence and Perennial Tradition

 

Hagyomány és magyarság >>>

/ Tradition and Hungarians

 

Cikkek / Articles

· A metafizikai Tradíció / The Metaphyisical Tradition

· Mágikus szolipszizmus / Magical Solipsism

· A lét és a tudat egysége / The Unity of the Existence and the Consciousness

· Tradíció és antitradíció / Tradition and Antitradition

· A metafizikai Kettős: Esszencia - szubsztancia / The Metaphysical Dyad: Essentia - Substantia

· A tutaj és a túlpartra való átkelés / The Raft and the Traversing to the Further Bank

· A négy árya igazság / The Four Aryan Truth

· Dharmatantra Vajrasúrya /Dharmatantra Vajrasurya 

· Asztrológia és metafizika / Astrology and Metaphysics

· Az involúció és az ember eredete / The Involution and the Genesis of the Man

· A harc metafizikája / The Metaphysics of the Fight / Metafisica della Lotta

· A magyarság szellemi küldetése / The Spiritual Mission of the Hungarians

· Vertikális nomádság  / Vertical Nomadit

· A metafizikai tradicionalitás társadalompolitikai vetülete / The Socio-political Aspect of the ’Traditionalitas Metaphysica’

· Eschaton és apokalypsis / Eschaton and Apokalypsis

· A 'Sötét Kor' és az antikrisztus uralma / The 'Dark Age' and the Reign of Antichrist

· A hagyományellenesség és a baloldal / The Antitraditionality and the Left

· 666 / 666

· A fény elsötétedése /  The Eclipse of the Light

· A hatalom akarásának útjairól / The Ways of the  Power's Willingness

· Néhány szempont a magyarországi egyházak minőségi megítéséléséhez / Some Principles to the Qualitative Valuation of the Churches of Hungary

· „A disznófejű nagyúr” / „Pigheaded Lord”

· Az okkultista nacionalizmusról (A Pap Gábor-féle okkultista nacionalizmus metafizikátlansága) / On the Occultist Nationalism (The Absmetaphysicality of the Gabor Pap's Occultist Nationalism)

· A spirituális megvalósítás veszélyeiről / On the Dangers of the Spiritual Realization

· „Abyssus abyssum invocat” - Gondolatok Johannes Tauler: A hazatérés útjelzői című könyv magyar fordítása és kommentárjai kapcsán / „Abyssus abyssum invocat” - Notes on the New Hungarian Translation and Commentaries of Johannes Tauler's Writings

· „Vox clamantis in deserto” - René Guénon és a tradicionalitás / „Vox clamantis in deserto” - René Guénon and the Traditionality

· Corona Borealis (Északi Korona) / Corona Borealis

· A világ kialakulásának modern és tradicionális magyarázatairól / On the Modern and Traditional Interpretations of the Genesis of the World 

· "Hőhalál" vagy "nagy reccs" - vagy valami egészen más - A "világvége" modern elméletei és tradicionális teórája  / "Heat-death" or "Big Crash" – or something quite different - The modern hipoteses and the traditional theory of the "world's end"

· A nemességről / On the nobility

· Turán / Turan

· Szempontok a magyar emberfajták vizsgálatához / Principles to the consideration of the hungarian human species

· 1956 október 23. / 23. october 1956 ( Hungarian Uprising and Fight for Freedom)

· "Színek" és feladatok / "Colours" (castes) and functions

· Íj és puska. Megjegyzések a vadászat kapcsán / Bow and rifle. Notes on the hunting

· Harc és szellemi fensőbbség / Fight and suprematia spiritualis

· A fatimai Mária-jelenések "titkai" / The "secrets" of Mary's revelation at Fatima

· Az iszlám antikrisztusa (Mohhammad, Isten prófétája szóbeli tanításai El-Mesikh Ad-Dajjalról, az antikrisztussal analóg princípiumról)  / The Antichrist of Islam (Teachings of Muhammad, the Prophet of God on El-Mesikh Ad-Dajjal, about the principle that analogous with the Antichrist) 

· A nemzet mibenléte az Őshagyomány fényében / About the term "nation" in the light of Primordial Tradition / Il concetto di nazione nella luce della Tradizione Primordiale

· Istenálom - Természetfeletti és természetalatti a természetben  / God-dream - Supranatural and infranatural in the nature / "Sogno di Dio" - Sovranaturale e sottonaturale nella nature

· Populizmus  / Populism 

· A mentális útvesztéstől a fordított spiritualitásig / From the mental deviation to the reverse spirituality 

· Királyság és királyiság  / Kingdom and royalism

· A semmi nemléte és helyes törekvés valósága / The non-reality of nothingness and the reality of the right intention / La nonesistenza del niente e la realitá del giusto sforzo  

· Két valóság, két politika / Two reality, two politics

· Az iszlám ellenségei / The enemies of the Islam

· Memento mori / Mememto mori

 

 

Néhány előadás / Some lectures

· Az Utolsó Nap metafizikája / Metaphysics of the Last Day

· A jelenségvilág fogságában - gyakorlati materializmus és folyományai / In the prison of the phenomenal world - practical materialism and consequenses

· Beavatás és a modern Nyugat / Initiation and the modern West

· Az Apokalipszis négy lovasa / The four rider of the Apokalypsis

· Európa végnapjai – az Iszlám és a migránsválság / The last days of Europe - Islam and the crisis of migration

· A jelenkor tradicionális megítélése - Válságok és tragédiák a Kali-yugában  / Traditional judgmnent of the present era - Crises and tragedies of the Kali-yuga

· A létezés mint szenvedés és játék. A metafizikai megszabadulás eszméje / The existence as misery and play. The idea of the metaphysical liberation 

· Isten és az Istenséggel kapcsolatos felfogások / Concepcions of God and Theity

· A tradicionális létszemlélet / The Traditional Weltanschauung

· A négy árya igazság / The Four Aryan Truth 

· Az árya nyolcrétű ösvény  / The Eightfold Aryan Path 

· A tradicionalitásról / On the traditionality

· Királyság és királyiság / Royalty and royallity

· A jelenkori közoktatásról / On the contemporary public education

· Hagyomány és magyarság - könyvbemutató 2012.12.13.

· A spirituális talapzat helyreállítása (közös előadás Bogár Lászlóval - 2012. 04 31.)

· Szellemi tekintély és időbeli hatalom (könyvbemutató - 2012 05.07.)

stb. / etc.

 

Néhány általa szerkesztett és kiadott mű / Some editions

· Tradíció évkönyvek. 8 kötet (1998-2005)

· René Guénon: A mennyiség uralma és az idők jelei / The Reign of Quantity and Signs of the Temps (2006)

· René Guénon: A modern világ válsága / The Crisis of the modern World (2008)

· René Guénon: A beavatásról / Perspectives on Initiation (2002)

· Frithjof Schuon: A kereszténységről - az örökérvényű bölcsesség fényében / The Christianity in the Light of the Perennial Wisdom (2013)

· Frithjof Schuon: A vallások transzcendens egysége  / The Transcendenst Unity of Religions (2005) 

· Alexander Dugin: A negyedik politikai eszme (Kvintesszencia, 2017)  / The Fourth Political Theory

· Erdei Zoltán: Antispiritualitás és modern "ezotéria" / Antispirituality and modern "ezoterism" (2000)

· Julius Evola: A Grál misztériuma és a Ghibellin birodalmi idea / The Mistery of the Gral (2001) 

· Julius Evola: A jobboldali fiatalok kézikönyve / The Handbook of Rightist Youngs (2012) 

· Julius Evola: A Felébredés doktrinája / The Doctrine of Awakening (2003)

· E. Herrigel-W. Acker-A.K.Coomaraswamy-Awa Kenzo: A tradicionális íjászatról - About the traditional archery (2009)

stb. / etc.

 

 

Fordítások / Translations

(könyvek / of Books)

· Szent Korán (Kvintesszencia, 2019) / Holy Qu'ran

· René Guénon: A Világkirály (Farkas, 1993, Budapest) / Le Roi du Monde

· René Guénon: A modern világ válsága /Az Őshagyomány könyvei IV./ (Szigeti, 1995, Budapest) / La Crise du monde moderne

· René Guénon: A kereszt szimbolikája /Az Őshagyomány könyvei IV./ (Szigeti, 1995, Budapest) / Le Symbolisme de la Croix

· Julius Evola: A szexus metafizikája (Ur, 1999, Budapest) / Metafisica del Sesso

· René Guénon: Általános bevezetés a hindu doktrínák tanulmányozásához (Kvintesszencia, 1999, Debrecen) / Introduction générale á l'étude des doctrines hindoues

· René Guénon:: Megjegyzések a beavatásról / Aperçus sur l'Initiation

· Alexander Dugin::A negyedik politikai eszme (Kvintesszencia, 2017, Debrecen) / The Fourth Political Theory

stb. / etc.

 

(cikkek / of articles)

· René Guénon: Beavatás és a mesterségek (Őshagyomány 10); · Máyá (Őshagyomány 15); Mit jelent a Tradíció? (Arkhé I, IV.); · A vadkan és a medve (Tradíció 1999); Szimbolikus fegyverek (Tradíció MM); · Beavatási regularitás (Axis Polaris III)

· Julius Evola: René Guénon – Kelet és Nyugat (Tradíció MMI); · A buddhizmus útja a Zenig (Kvintesszencia Könyvek 2); · Julianus Imperator (Kvintesszencia Könyvek 2); · Vaskorona Rend (Tradíció MMV)

· Frithjof Schuon: A liturgikus rögtönzések margójára (Őshagyomány 10); · A buddhizmus nyomdokain – A Zen igaz fényei (Kvintesszencia Könyvek 1); · A rasszok alkímiája (Pannon Front 14); · A vallások transzcendens egysége. (Tradíció 1999); · Válogatott versek (Tradíció MMI); 

· Seyyed Hossein Nasr: Az iszlám, a hagyomány és a Nyugat. · Interjú Seyyed Hussen Nasr-ral. (Valóság 98/2); · A Szent újrafelfedezése: a Tradíció újraélesztése (Tradíció MM)

· Rama P. Coomaraswamy: A Szenthagyomány evolúciója? (Tradíció 1999)

· Mircea Eliade: Az okkult és a modern világ (Tradíció MMI)

· Franz von Baader: Kulcs a szerelem misztériumához (Őshagyomány 19)

· Marco Pallis: Az út és a hegy (Tradíció 1998); · Egy sorsdöntő szellemi találkozás: R. Guénon és A. K. Coomaraswamy (Tradíció 1999)

 stb. / etc.

 Baranyi Tibor Imre Baranyi Tibor Imre Baranyi Tibor Imre Baranyi Tibor Imre Baranyi Tibor Imre Baranyi Tibor Imre Baranyi Tibor Imre Baranyi Tibor Imre Baranyi Tibor Imre Baranyi Tibor Imre