CAMELOT KIADÓ 

Megrendelés >>>

 

EDDIG MEGJELENT KIADVÁNYOK:

 

Julius Evola: 

A múló ember típusa
12,5 x 17,5 cm, 41 old., 390Ft
(Regulus Kollekció I.; « Az élet mágikus szemlélete » stúdium)

Julius Evola itt olvasható három esszéjét a test és a testiség tradicionális felfogásának témája köti össze. Az első két tanulmány negatív példa, a téma negatív szimbólumait ismerteti: a modern ember megformálatlanságát, alaktalanságát illetve testhez-kötöttségét mutatja meg. A harmadik esszé ellenben a test valósága és tudata Keleten és Nyugaton megjelent ezoterikus átalakításának lehetőségét...
(elfogyott)

 


 

Eckhart Mester: 

A nemes ember kereszténysége
12,5 x 17,5 cm, 66 old., 450Ft
(Regulus Kollekció II.; « Profán ismeret, szent tudás » stúdium)

A könyv Meister Eckhart öt prédikációját tartalmazza. Közülük az első az életvezetéssel kapcsolatos archaikus tudás legfőbb témáját érinti: a szemlélődés és a cselekvés egységéét, amelyet Eckhart két bibliai nőalak képében adott vissza, Mária és Márta törekvéseinek lényegi egysége képében. Eckhart mester külön kiemeli a cselekvésnek, a Márta princípiumnak kontemplatív szellemiséggel való egylényegűségét (amely utóbbi szimbóluma Mária), sőt, bizonyos értelemben és esetekben, a cselekvés alapelve (Márta) elsőbbségét.

Meister Eckhart további négy prédikációja az örök születés beavatási koncepcióját takarja keresztény fogalmi keretek között: Jézus Krisztus lehetséges újraszületését magában az emberben. Ez az örök születés azonosnak mutatkozik a Kelet úgynevezett második születésével vagy kétszer születettjeivel, amely lényegében nem más, mint örökként való újjászületés.
(elfogyott)

 


 

Dr. Horváth Róbert: 

A politika funkciója Julius Evola életművében
16,5 x 24 cm, 28 old., 450Ft

Evola elsősorban nem politikai szerző. Filozófiai munkái a mágikus transz-szubjektivizmusról, az Abszolút Individuumról, nagy művei a korai buddhizmusról, a tantrizmusról, a hermetikáról világosan mutatják ezt. A lényegében egyetlen ok, ami miatt politikáról ír, ezen ősi hagyományok magas és nem korfüggő értékeinek tragikus és általános elveszítése, közös lényegük halála avagy megmásítása (például egy semmit nem mondó és soha nem létezett földi-világi globalizmus illúziójának a jegyében).

Evola azt mondja, arra, hogy a vallások legértékesebb tanításai újraéledjenek, arra, hogy ezek újra visszaszerezzék és visszanyerjék ontológiai valóságukat és elsőbbségüket, csak olyan személyeknek van lehetőségük, akik hiteles egzisztenciát élnek. Evola szerint nem lehet a kor általános nézeteit vallva megismerni az isteneket, istenekkel társalogni és velük egyesülni. Nem lehet modern tárgyi, elvi, banki örömökkel tudni, hogy kik és milyenek az istenek. Egyáltalán, semmit nem lehet így tudni az Egyisten különböző arcairól. 

Evola szerint ezért gyökeresen át kell értékelni hovatartozásunkat, egzisztenciális berendezkedéseinket és politikai nézeteinket is.
A kiadvány a szerző Julius Evola Orientációk című kötete előszavaként megjelentetett tanulmányának teljes terjedelmét tartalmazza.

(elfogyott)

 


 

Regulus Kollekció III.
Matgioi:  

Taoista út – Egybevágó akció és reakció
(72 old., 590 Ft A vallás vallásfeletti arcai stúdium
 
A szerző, Matgioi, alias Albert du Pouvourville nagyban inspirálta René Guénont és ő használta először a Primordiális Hagyomány fogalmát.

 


 

Regulus Kollekció IV.
A. K. Coomaraswamy:  

Ákimcánna – Önmegsemmisítés 
Buji Ferenc előszavával és fordításában
(72 old., 590 Ft, Profán ismeret, szent tudás stúdium)

A vallásbölcselet egyik legnagyobb alakjának ezoterikus tanulmánya egy különös ideáról, amely mind a keleti, mind a nyugati tradíciók számára az egyik legmélyebb jelentőségű volt: az egoizmus abszolút legyőzéséről.

 


 

 Regulus Kollekció V.
 
lensi orlandi cardini:

A templomosok baphometje Firenzében
(72 old., 590 Ft. A vallás vallásfeletti arcai stúdium)
 
Lensi Orlandi Cardini tanulmánya nem szisztematikus mű a Templomos Lovagrendről és Baphomet misztériumáról. Szuverén, autonóm írás, amely a következőképpen illeszkedik a templomosokról szóló szerény magyar nyelvű irodalomba. Egyrészt megismétli azokat a legfőbb történelmi adatokat, amelyek minden nagyobb monográfia, így Howarth, Loss és Read műveiben is megtalálhatóak (A templomosok titka. Budapest, 1986, Kossuth. A templomos lovagrend története. Pécs, é. n., Art Nouveau. A templomosok. H. é. n., Gulliver). Másrészt néhány további adatot tesz hozzá ezekhez, amelyekről gyakran megfeledkeznek, holott klasszikus és elsődleges történelmi forrásművekből származnak. A tanulmány Pesty és Patek kísérletein túlmenően (A templáriusok Magyarországon. Pest, 1861, Emich. A magyarországi templárius rendtartomány felbomlása. Budapest, 1912, May) azt a jóindulatú, megértő hozzáállást tanúsítja a rend irányában, amely már Kaspar Elm írásának (A templomosok pere. In A történelem nagy perei. Budapest, 1993, Holnap) is sajátja volt, és amely nélkül a templomosok története és szellemisége nem érthető meg (ld. még A Templomos Lovagrend regulája. Budapest, 2002, Agón—Kairosz). A szerző ugyanekkor távol tartja magát azoktól az eklektikus okkultista spekulációktól, amelyek Barach, Charpentier, Baigent—Leigh—Lincoln, Földi, Knight—Lomas, Haagensen—Lincoln s Laidler könyveit áthatották (a szerzők sorrendjében: A templáriusok titkos statutumai. Budapest, 1878, Aigner. A templomos lovagok titkai. Budapest, 1992, Holnap. Az abbé titka. H. n., 1994, General Press. A templomos lovagok titkai. H. n., 2001, Anno. A második messiás. H. é. n., Gold Book. A templomosok titkos szigete. H. é. n., Gold Book. A titokzatos fej. H. é. n., General Press). Ebből a kritikai megjegyzésből nem következik, hogy semmi érték nem található Charpentiernél, Laidlernél vagy Földinél, csupán az, hogy túl sok értéktelen, zagyva és hipotetikus dolog között, elhibázott interpretációban bújik meg. Lensi Orlandi Cardini írása a templomos lovagok szellemisége tekintetében is pontos, megbízható, alátámasztható definíciókat ad. Ezek mintegy szétszórva találhatók munkájában, hol történelmi adatok, hol történelmi fejtegetések, hol helytörténeti vonatkozások, hol műelemzés közepette, a már említett nem-szisztematikus, szuverén jellegnek megfelelően.

 

Megrendelés >>>

 

Back to homepage