RENÉ GUÉNON

A MENNYISÉG URALMA 

és AZ IDŐK JELEI

3. javított kiadás, A/5, 314 oldal, kartonált, 3500 Ft

Fordította: Buji Ferenc

 

 

René Guénon (1886–1951) az egyetemességében vett tradicionális létszemlélet helyreállításának legkiemelkedőbb és legmeghatározóbb jelentőségű alakja. Életművével valódi és egyetemes távlatokat nyitott a modern világ egyre súlyosabb válságában még eszmélni képes jelenkori ember számára.

26 kötetes életműve alapvető jelentőségű a tradicionális világ alapelveinek újratalálásához, ami az egyetlen komoly és talán utolsó esély a katasztrofális végkifejlettel fenyegető modernitás mint eltévelyedés felszámolására. Guénon az Őseredeti Hagyomány centrális ezotériájától a különböző részleges – vallási és más – alkalmazásokig elmélyülten ismerve a tradicionális tanításokat, valódi útmutatóként tárja fel az ezekben rejlő örökérvényű bölcsességet. Egyszersmind az írott doktrína lehetőségeihez mérten betekintést nyújt a szellemi és vallási praxis legmélyebb szintjeibe.

A szerző történelembölcseleti főműve, A mennyiség uralma és az idők jelei átfogó és mélyreható képet ad a modern civilizációról, amelynek legmeghatározóbb vonása a mennyiség uralma a szellemi értelemben vett minőség fölött. Guénon műve azoknak az örökérvényű tradicionális igazságoknak a fényében foglalkozik a történelem valódi mozgatóerőivel, amelyeknek az egész modern világ a maga összes eszméjével és intézményével a lehető legvégletesebb ellenképe. Diagnózisa szerint a modern világ egy hanyatló és felbomló világ, amelyen felismerhetők mindazok a tünetek, amelyek a „sötét kor” végső fázisának ismérvei. A világról, az időről, a történelem valódi mozgatóerőiről komolyabb művet valószínűleg nem írtak eddig. Anélkül, hogy jóslásokba bocsátkozna, a könyv felvázolja a modern világra és emberre váró jövő lényegi vonásait is: az integrális materializmustól egészen a legfélelmetesebb lehetőségig: a „fordított spiritualitásig”. A jelen kötet a mű harmadik, javított kiadása.

 

A fedélen Hieronymus Bosch: Ecce Homo. (Krisztus bemutatása a tömegnek)

 


 

TARTALOMJEGYZÉK

 

Bevezetés

1. Minőség és mennyiség

2. „Materia signata quantitate”

3. Mérték és megnyilvánulás

4. Térbeli kvantitás és kvalifikált tér

5. Az idő kvalitatív meghatározottságai

6. Az individuáció princípiuma

7. Eegyformaság kontra egység

8. Régi mesterség és modern ipar

9. A névtelenség kettős értelme

10. A statisztika illúziója

11. Egység és „egyszerűség”

12. A titoktartással szembeni gyűlölet

13. A racionalizmus posztulátumai

14. Mechanisztikus szemlélet és materializmus

15. A „hétköznapi élet” illúziója

16. A pénzverés degenerálódása

17. A világ szolidifikációja

18. Tudományos mitológia és népszerűsítés

19. A történelem és a földrajz határai

20. A gömbtől a kockáig

21. Káin és ábel

22. A kohászat jelentősége

23. A térré változott idő

24. A felbomlás felé

25. Repedések a nagy falon

26. Sámánizmus és varázslás

27. Pszichikus maradványok

28. Az antitradicionális akció fokozatai

29. Deviáció és felforgatás

30. A szimbólumok megfordítása

31. Tradíció és tradicionalizmus

32. Neospiritualizmus

33. Kortárs intuicionizmus

34. A pszichoanalízis vétkei

35. A pszichikus és a spirituális összetévesztése

36. Álbeavatás

37. A „próféciák” megbízhatatlansága

38. A tradícióellenességtől az ellentradicionalitásig

39. A nagy paródia, avagy a fordított spiritualitás

40. Egy világ vége

 


Megrendelés:

 

 

Kvintesszencia Kiadó